Măsura prin care guvernul acordă unor categorii de oameni nevoiaşi tichete sociale pentru achiziţia de alimente şi pentru mese calde a intrat în vigoare la 10 mai, prin publicarea OUG nr. 63 în Monitorul Oficial.

Tichetul social pe suport electronic are valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni şi se poate folosi pentru achiziţia produselor alimentare şi/sau a meselor calde.

Pensionarii cu venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.500 de lei se numără printre beneficiarii acestei măsuri. Familiile cu ajutor social, precum şi oamenii cu dizabilităţi ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei vor primi, de asemenea, tichete sociale pentru alimente şi masă caldă, reiese din OUG 63, consultată de Economica.net. Tichetele sociale se vor acorda în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022.

Acordarea tichetelor sociale pentru mai multe categorii de oameni nevoiaşi e reglementată prin OUG nr. 63 din 2022, în vigoare din 10 mai, data publicării actului normativ în Monitorul Oficial nr. 468, partea I.

• Este vorba despre OUG nr. 63 din 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

Beneficiază de tichete sociale emise pe suport electronic pentru achiziţia de alimente şi/sau mese calde următoarele categorii de persoane:

• 1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
2. persoanele — copii şi adulţi —, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
3. familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
4. familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
5. familiile care primesc ajutor social;
6. oamenii fără adăpost astfel cum sunt reglementaţi prin prevederilor legale în vigoare.

Important

Oamenii care se încadrează în mai multe categorii dintre cele enumerate de Economica.net mai sus primesc tichete sociale aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia, conform articolului 3, alineatul (2) din OUG nr. 63, studiată de Economica.net.

Prin excepţie de la această regulă, sprijinul acordat sub formă de tichete sociale electronice se cumulează pentru familiile aflate în situaţiile prezentate de Economica.net la punctele 3, 4, 5 de mai sus, dacă acestea au un membru de familie care face parte din prima sau a doua categorie de beneficiari: pensionari sau oameni cu dizabilităţi, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei, se arată la articolul 3, alineatul (3) din OUG 63, consultată de Economica.net.

Valoarea nominală a tichetelor sociale electronice

Tichetul social pe suport electronic are valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari enumerate de Economica.net mai sus. Sumele acordate pe aceste tichete pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări (tichetele se alimentează o dată la două luni), spune executivul în OUG 63.
Tichetele sociale pe suport electronic pot fi folosite doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi doar pentru achiziţionarea produselor alimentare şi a meselor calde.

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

• Fac excepţie de la această regulă persoanele fără adăpost care vor prezenta un document eliberat de autoritățile publice locale care va atesta identitatea acestora.

Distribuirea tichetelor se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Poșta Română.

Fiecare tichet social pentru produse alimentare și mese calde este valabil numai dacă are înscrise următoarele informaţii pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod:

• numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;
perioada de valabilitate a suportului electronic;
numele, prenumele și codul numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conține doar numele și prenumele beneficiarului;
interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Bugetul acestui program

Bugetul măsurii prin care guvernul acordă tichete sociale unor categorii de oameni nevoiaşi în perioada 1 iunie 2022—31 decembrie 2022 e de 3,1 miliarde de lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu regulile de eligibilitate și normele comunitare și naționale aplicabile Programului operațional Incluziune și demnitate socială și Programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, prin unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile.


→ Recuperează până la 3500 euro dacă ai muncit în Germania în ultimii 4 ani<